.  Счетоводство

 • Предварително въведени Национален сметкоплан и Национален бюджетен сметкоплан
 • Документално-ориентиран подход на отчитане с автоматично контиране, чрез предварително подготвени статии
 • Генериране на типови и сложни операции
 • Печат на всички документи и отчети с опции за настройка от всеки потребител
 • Дълготрайни активи и амортизации по всички методи. Ревалоризация с автоматично контиране
 • Банкови и касови операции, осигуряващи текущото проследяване и последващото конкретизиране или обобщаване на разплащанията с контрагентите
 • Едновременно многовалутно разплащане по документ чрез автоматично изчисляване на кръстосани курсове
 • Генериране дневници и дискета по ДДС. Справка-Декларация по ДДС - месечна и годишна
 • Автоматично приключване на счетоводните сметки с разбиване за всяка аналитичност. Възможност за бързо разпределяне на реализираните приходи и разходи по дейности
 • Касова книга - левова и валутна. Касово изпълнение за бюджетните предприятия
 • Оборотни ведомости - синтетична, аналитична, хронологична, за сметка и между отделни аналитичности.
 • Главна книга
 • Амортизационен план и начислени амортизации
 • Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток и Отчет за собствения капитал. Отчети за бюджетните предприятия. Формиране на произволни отчети
 • Продуктът може да работи както на индивидуално работно място, така и в локална мрежа