.  Заплати

  • Обработване на работни заплати на служителите по трудови договори, допълнителни трудови договори, граждански договори, договори за контрол и управление, самоосигуряващи се лица, лица работещи при непълно работно време и др.
  • Заплатите могат да бъдат начислявани автоматично за цялата фирма, като заедно с това автоматично се преизчислява и класа на работниците.
  • Съответните начисления и удръжки, трудов стаж, обезщетения за временна нетрудоспособност, отпуски и др. се изчисляват автоматично според законодателството.
  • Въз основа на въведените данни Вие имате възможност автоматично да генерирате файл с данни от Декларация обр.1 и придружително писмо, Декларация обр.6, файл с уведомления за НОИ, автоматично се попълват и печатат платежни нареждания към бюджета с разбивка по параграфи.
  • Вие имате възможност да издавате трудови договори, граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение, молби за отпуск, справки, декларации, служебни бележки и т.н.
  • Разполагате с богат набор от справки за отсъствията, за следене на отпуските, фишове и ведомости за работни заплати, за осигуровки.
  • Реализирана е връзка със счетоводната част на програмата, която Ви позволява автоматично да осчетоводите начислените заплати и осигуровки.