Фирма "Катпринт" разполага с разработени програми за Счетоводство и Заплати, които се използват години наред от фирми с различна сфера на дейност. Програмите се актуализират при промяна на закони, както и при възникване на нови нужди на клиента. Разработен е софтуер за складове, магазини, търгове както и за изчисляване цени на поръчки за дограма. Фирмата прави дизайн и осигурява поддръжка на интернет страници.

Счетоводство

Двустранно счетоводство - отличава се със следните възможности

 • Индивидуален сметкоплан
 • Печат на всички документи и отчети
 • Генериране дневници и дискета по ДДС. Справка-Декларация по ДДС - месечна и годишна
 • Автоматично приключване на счетоводните сметки с разбиване за всяка аналитичност
 • Оборотни ведомости - синтетична, аналитична, хронологична, за сметка и между отделни аналитичности
 • Главна книга

подробна информация »

Заплати

Разработен е продукт предназначен за изчисляване на работни заплати и водене на личния състав. Поддържа се и многофирмена версия на програмата. Включено е:

 • автоматизирано изчисляване на начисленията и удръжките, формиране на фишове за заплати
 • формиране на ведомости за заплати и рекапитулации, изчисляване на болнични и отпуски
 • създаване на дискета за НОИ, автоматичен печат на платежни нареждания за внасяне на здравни и социални осигуровки

подробна информация »

Складове и магазини

Софтуер предназначен да работи в складове и магазини.
Дава възможност за:

 • проследяване движението на стоки, доставки, продажби
 • отложени плащания с контрагенти, наличности по складове
 • бракуване и преоценка на стоки, отстъпки, промоции, прехвърляне между обекти

подробна информация »

За търгове

Програмата обхваща цялостния процес по работа с обществени поръчки.

 • създаване на търг и въвеждане на позиции, по които ще се участва
 • предоставяне на софтуер на фирмите-участници, чрез който те да въведат своите оферти
 • приемане на офертите, оценяване на базата на избрани критерии и класиране
 • въвеждане на договори със спечелилите фирми и проследяване на изпълнението на договорите, чрез въвеждане на заявени и доставени количества

подробна информация »

За дограма

Програма за изчисляване цените на поръчки за дограма. Потребителят има възможност да чертае различни видове комбинации на прозорци и врати. Въз основа на начертaното разпределение програмата пресмята цената на поръчката.

Информацията за поръчката заедно с чертежа се съхранява в база данни и при необходимост може да се отпечатa в удобен за потребителя формат.

подробна информация »

Интернет страници

Възможност за цялостно решение - домейн, хостинг и изработка на интернет страница.
Подходяш изглед на сайт за Internet Explorer, Mozilla, Firefox, Opera.
Тип web сайт:

 • статичен - дизайн и обработка на снимков материал - използвани технологии HTML, CSS, JavaScript
 • динамичен - възможност за администриране информацията на страницата, добавяне на снимки, текстове, редактиране на въведената информация - използвани технологии HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

подробна информация »