.  Софтуер за обществени поръчки

  • Програмата обхваща цялостния процес по работа с обществени поръчки. Създаване на търг и въвеждане на позиции, по които ще се участва; предоставяне на софтуер на фирмите-участници, чрез който те да въведат своите оферти; приемане на офертите, оценяване на базата на избрани критерии и класиране. Въвеждане на договори със спечелилите фирми и проследяване на изпълнението на договорите, чрез въвеждане на заявени и доставени количества.
  • След като една фирма спечели търг за дадена позиция се изготвя договор, който се въвежда в програмата. Предвидена е възможност за следене изпълнението на тези договори при заявки за доставка на даден артикул.

Фиг.1 Съставяне на търгове

Фиг.2 Запис на дискета

  • След приключване на корекциите по данните за търга, на фирмите, заявили участие се дава дискета с програма, в която те трябва да въведат своите предложения по позициите. На една дискета се записва цялата информация за позициите за точно един търг. Тази програма се записва от менюто "Администриране → Запис програма за фирми на дискета". Фирмите попълват своите данни и предават дискетите на организаторите на търга. Информацията, записана на дискета и дадена на фирма се приема обратно в програмата. Това може да стане чрез ръчно въвеждане или автоматично чрез дискета, върната от фирмата.
  • За класиране на участващите фирми в търга, организаторите могат да правят допълнителни корекции за формиране на оценка на фирмата участник. Дадена е възможност за преглед на участващите фирми по позиции.

Фиг.3 Фирми по позиции

Фиг.2 Заявка за доставяне

  • След като една фирма спечели търг за дадена позиция се изготвя договор, който се въвежда в програмата. Предвидена е възможност за следене изпълнението на тези договори при заявки за доставка на даден артикул.